Код на предмет: 
F18L3S130
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира и има продлабочено знаење за типови бизнис процеси и нивна поврзаност со ИС, ќе имаат продлабочено знаење во идентификување, моделирање и мапирање разни типови бизнис процеси, ќе знаат да применат алатки и јазици за моделирање на бизнис процеси преку соодветни дијаграми, ќе имаат познавање од принципите за подобрување на тек на процеси, ќе имаат познавање од концептите за податочна размена и интероперабилност.