Код на предмет: 
F18L3W131
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентот ќе се здобие со знаења за користење на техники за моделирање со цел
да го евалуира однесувањето на реалните системи. Студентот ќе стекне
способност за конструирање, верификација и решавање на модели со различни
нивоа на апстракција и деталност. Ќе бидат опфатени и методи за фитување на
состојбата и параметрите на моделите со реални податоци, како и предвидување
на идното однесување и "што-ако" анализи.