Код на предмет: 
F18L3S132
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите ќе бидат воведени во модерните трендови во роботиката. Ќе бидат запознаени со современите техники на моделирање на околината, во која роботите стануваат секојдневие. Студентите ќе се стекнат со познавање на тековните трендови во роботиката како што се интеракција човек – робот, нанороботика, биолошки роботи на генетско ниво, роботизирани производни процеси, роботика како асистивна технологија и други трендови