Код на предмет: 
F18L3W133
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентот ќе се здобие со знаења за примена на методологии за собирање, зачувување, анализа и документација на дигитални докази пронајдени како резултат на сајбер криминал во мрежна и мобилна околина. Студентот ќе знае како да анализира и интерпретира живи мрежни мобилни дигитални докази.