Код на предмет: 
F18L3W134
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целите на предметот се да ги запознае студентите со карактеристиките на мултимедиските содржини кои се важни за далечински пренос, механизмите за дистрибуција на мултимедиски содржини од гледна точка на мрежните протоколи, пречките во мрежите при пренос, како и начините како да се подобори квалитетот на достава. Исто така, студентите ќе се запонзаат со различни платформи и архитектури за достава на мултимедиски содржини. Студентите ќе се оспособат да ги анализираат мулитмедиските содржини, да ги прилагодат и постават на сервери кои ќе обезбедат нивна достава во различни мрежни услови.

Accreditation: