Код на предмет: 
F18L3W136
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на наставната програма е студентите да се запознаат со напредните технологии во областа на веб дизајнот и развојот на модерни динамички веб апликации. По завршување на предметот, студентите ќе имаат преглед на најновите технички достигнувања во областа на веб дизајнот и ќе бидат способни да ги користат истите во изработк на практични проекти

Accreditation: