Код на предмет: 
F18L3S138
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање на студентите со напредните концепти на релационите бази на податоци, неопходни за моделирање, креирање, управување и одржување на базите на податоци, како и за развој на податочно интензивни информациски системи. Со тоа студентите ќе се стекант со длабоки теоретски и практични знаења од областа на базите на податоци. Исто така, студентите ќе се запознат со современите текови на развој и проширување на традиционалните системи за управување на бази на податоци, а со цел да одговорат на актуелните предизвици во развојот на информатичката теорија и практика.