Код на предмет: 
F18L2W140
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Да се воведат студентите во парадигмата на генеричкото програмирање. Да се запознаат со апстрактни податочни типови, креирање на темплејт класи и функции. Да развијат вештини за употреба на колекции на податоци (вектори, редови, листи, множества и речници). На крај се очекува студентите да можат да ги аплицираат концептите на шаблони за објектно- ориентиран развој на софтвер при моделирање на некој специфициран проблем во робусна објектно-ориентирана програма. Студентите ќе бидат запознаени со техниките за развивање на софтвер во интегрирана развојна околина.