Код на предмет: 
F18L3S141
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на курсот е студентите да се запознаат со неструктурираните и полуструктурираните типови на податоци, нивната организација и чување, како и техниките за манипулација и обработка на истите. Исто така студентите ќе бидат запознаени и со NoSQL базите на податоци, современи бази на податоци кои не подлежат на релациониот модел, а се користат во дистрибуирани и кластер околини. Посебен акцент ќе биде ставен на практичното знаење на некоја од NoSQL базите на податоци.