Код на предмет: 
F18L1S015
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со техниките за анализа, дизајн и моделирање на објектно ориентираните системи. Оспособување за практична анализа на кориснички барања и креирање ефективни ОО модели како почетна фаза на имплементацијата на ОО системот.