Код на предмет: 
F18L2S143
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите ќе стекнат знаење за мерење и пресметување компјутерска моќност и системи за ладење, дизајн на енергетско ефикасни компјутерски системи, процеси, компоненти во насока на ниска потрошувачка на енергија, дизајн на енергетско ефикасни електрични кола, дизајн на енергетски ефикасни компјутерски системи со минимум број на хардверски компоненти, дизајн на еко дата центри, рециклирање на компјутерска опрема, користење на виртиуелизација и интернет решенија во намалување на бројот на протребата од други компјутерски системи, користење на техники за планирање и развој на еко компјутерски технолошки решенија, еко-компјутерски стандарди и регулативи (EnergyStar, RoHS и други), штетно влијание на средината и рециклирање, бизнис процеси за одржлив компјутерски развој на компаниите и други зелени компјутерски технологии, зголемување на еко-свесноста со користење на еко-компјутерски решенија, рециклирање на компјутески компоненти и конструкција на одржливи компјутерски системи, одржливи компјутерски системи за мониторинг анализа во реално време, е-принт во компании, зголемување на бизнис вредноста на компаниите со користење на одржливи и ефикасни компјутерски системи.