Код на предмет: 
F18L3W144
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Да го запознае студентот со областа на проблеми и методи на операциони
истражувања, проблеми на оптимизација на ресурси и проекти и оптимално
управување, со методи и техники на линеарно и нелинеарно програмирање,
теории на одлучување и игри, операциони истражувања поврзани со управувaчки
информациски системи и информациски системи за подршка на одлучување и
предвидување.