Код на предмет: 
F18L3W145
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентот ќе се стекне со основни познавања за дизајн, контрола и управување на оптички мрежи со помош на современите мрежни технологии, како и со некои тековни развои во областа.

Accreditation: