Код на предмет: 
F18L1S146
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По комплетирање на курсот кандидатите се очекува студентите да добијат воведни знаењаза развој на веб страници со современ дизајн, употреба на ХТМЛ и каскадни стилови. Се очекува кандидатите да: 1. Демонстрираат основно разбирање на важноста на добар дизајн на веб страниците. 2. Демонстрираат практично знаење за технологиите за веб дизајн и да можат да го применат знаењето при основно дизајнирање на веб сајтови. 3. Да комуницираат со терминологија специфична за оваа област. 4. Критички да евалуираат примери на веб сајтови.

Accreditation: