Код на предмет: 
F18L3S150
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со методи за идентификација на валидни, нови, корисни и
разбирливи шеми во податоци и откривања на нови знаења. Претпроцесирање на
податоците. Вовед во предиктивни модели од податоците: класификација,
регресија, оценка на веројатноста. Откривање на кластери и правила на
асоцијација.

Accreditation: