Код на предмет: 
F18L3W152
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на предметот е да ги запознае студентите со процесот на програмирање на
видео игри. За таа цел студентите ќе бидат запознаени со основните компоненти
на една видео игра и начинот на кој истите се програмираат. По завршување на
курсот се очекува кандидатот да ги разбира концептите за програмирање на видео
игри и да може да реализира програмски самостојно или во тим едноставна видео
игра.