Код на предмет: 
F18L3W038
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на овој курс е запознавање на студентите со програмски парадигми
различни од императивната и објектно-ориентираната, со фокус на
декларативната и функционалната програмска парадигма. По завршувањето на
курсот студентите треба да бидат способни да: Споредуваат различни програмски
парадигми и да изберат соодветна за даден проблем, Користат логички
програмски јазик за имплементација на ефикасни алгоритми, Користат логички
програмски јазик за репрезентација и манипулација со знаење, Користат
функционален програмски јазик за пишување на програми без странични ефекти,
Разбираат и користат функции од прв и повисок ред, функционални затворања,
мрзлива евалуација и апстракција на секвенци, Разбираат и пишуваат едноставни
конкурентни програми

Accreditation: