Код на предмет: 
F18L3S153
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на предметот студентот се очекува да има основни познавања
од водењето на процесите во роботиката, развој на апликации со сензори и
актуатори и управување со процеси кои вклучуваат роботи. Студентите ќе се
воведат во начините како се програмираат индустриски контролери.

Accreditation: