Код на предмет: 
F18L3W156
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Овој курс претставува вовед во примена на анализа на податоци за донесување
деловни одлуки. Целта на курсот е студентите да се запознаат со методите,
техниките и системите за поддршка при одлучувањето, како и анализа на
одлуките. Да се запознаат со техниките за стекнување на знаење и репрезентација
на знаење. По завршување на курсот студентите ќе стекнат знаење како да ги
користат системите за поддршка при одлучувањето, правилно да изберат
соодветен систем за поддршка при одлучувањето во даден бизнис контекст, како и
да дизајнираат, развијат и менаџираат системи за поддршка при одлучувањето.