Код на предмет: 
F18L3S158
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Разбирање на концептите и имплементациите на современите процесори.
Анализа на современите процесори. Студентот ќе биде оспособен да дизјанира,
одржува и програмира компјутерски системи со современи процесори и
процесирачки елементи