Код на предмет: 
F18L3W048
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на курсот е да ги оспособи студентите да креираат апликации наменети за
микроконтролери како и работа со влез/излез. Студентите ќе можат да
имплементираат и управување со софтверска конфигурација.