Код на предмет: 
F18L3W160
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на курсот се очекува студентот да има познавање на архитектурата на софтверски дефинираните мрежи и мрежите со виртуелизирани мрежни функции.. Да ги знае начините за софтверски пристап до мрежите, технологиите за конвергирани мрежи и одвојување на корисничкaта од контролната рамнина, како и хардверот од софтверот.