Код на предмет: 
F18L3S019
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целата на курсот е запознавање на студентие со потребата од тестирање на софтвер, различните техники на моделирање на софтверот и искористување на тие модели за тестирање, како и практични работа на тестирање, валидација и верификација на софтвер