Код на предмет: 
F18L3W161
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Разбирање на основните концепти за анализата на социјалните мрежи. Примена на овие методи преку взаемна колаборација меѓу студентите. Да се разбере врската помеѓу квалитативните и квантитативните методи за анализа на социјалната мрежа Да се разбере како овие општествени технологии влијаат на општеството и обратно