Код на предмет: 
F18L3S162
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на предметот е да ги запознае студентите со можностите на толпата да споделува и обработува податоци кои овозможуваат да се решаваат проблеми кои се сеуште комплексни за компјутерските системи, но многу едноставни за колектив со човечка интелигенција. Предметот ќе ги воведе студентите во нов дизајн на апликации и концепт на програмирање кој се заснова на недоверливо учество на голем број поединци од толпата. Во предметот ќе се разгледаат постоечки апликации и платформи за собирање на податоци и решавање на обемни задачи на барање.