Код на предмет: 
F18L3S163
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите да научат да направат правилна и осмислена статистичка анализа на
податоци со користење на класичен и Баесов пристап. Да постават соодветни
статистички модели, да ги проверат и протолкуваат добиените резултати.
Акцентот е ставен на користење софтвер со отворен код (R, Python,..) за градење
на моделите над реални примери со користење на непходните теориски резултати.
Курсот треба да е поготовка на студентите за останатите во кои се анализираат
податоци од различни истражувања.