Код на предмет: 
F18L3W021
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

На студентите во предзавршниот семестар им се дава можност групно да
изработат еден поголем проект под надзор на ментор. Се поставува акцент на
тимска работа и развој на комплексен софтвер. Пожелна е пракса во фирма.

Accreditation: