Код на предмет: 
F18L1W049
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите ќе се запознаат со основните физички величини и закони од
класичната механика. Тие ќе се стекнат со основни вештини за експериментална
работа, како и за пресметување и правилно толкување на добиените резултати од
областите кои се дел од содржината. Теоретските знаења на студентите ќе бидат
солидна подлога за понатамошна надградба која е потребна за разбирање и
моделирање на различните процеси каде што се применуваат информатиката и
компјутерското инженерство.

Accreditation: