Код на предмет: 
F18L2W167
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Целта на предметот е да ги запознае студентите со основните проблеми и начини на решавање на истите за различните видови кориснички интерфејси и корисничка интеракција. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на основните видови корисничка интеракција и принципите за нивно дизајнирање, и да може самостојно да развива интерактивни апликации со користење на програмски алатки следејќи ги научените принципи.