Сите студенти на ФИНКИ кои сакаат да направат промена на професор или промена на група за прва година, истото можат да го направат најдоцна до 13.10.2021 година. Молбите за промена на професор или промена на група за прва година се поднесуваат преку системот за молби http://molbi.finki.ukim.mk.

Валидни причини за прифаќање на молби за промена на професор или промена на група за прва година се преклопувања на предавања и вежби со други задолжителни предмети. Молбите во кои нема јасно наведено за кои преклопувања станува збор ќе бидат веднаш одбиени. Останатите молби ќе бидат детално разгледани и ако се утврди преклопувањето ќе бидат прифатени. Дополнително ќе се прифаќаат молби доколку претходната година истиот предмет бил слушан кај друг професор за студентите кои презапишуваат предмети. Сите останати причини се сметаат за невалидни и молбите ќе бидат одбиени.