Код на предмет: 
CSEW101
Фонд на часови: 
2+2+1
Aim of the program: 

Да се воведат студентите во парадигмата на структурното програмирање, да го разберат концептот на алгоритми и да се оспособат да развиваат алгоритми, да кодират, тестираат и компајлираат програми.

Ќе бидат воведени податочните типови, контролните структури,функциите, полињата, датотеките.