Aim of the program: 

Солидно познавање на основите на информатичко-комуникасицките технологии, нивното создавање, моментална состојба и иднината; начинот на кој функционираат сметачите, основите на Веб, обработката на сликите, видеото и анимациите; клучните области на информациско-комуникациските технологии и нивното влијание: спососност за манипулација со текст, табели, графикони, слики, аудио и видео.