Aim of the program: 

Да се запознае студентот со основните елементи од дискретната математика која е основа на информатичката технологија. Во тој контекст да научи да ги применува формалните методи на симболичката исказна и предикатна логика. Да ги користи формалните методи на симболичката логика за моделирање на ситуации од реалниот живот вклучувајќи ги и тие од областа на компјутерските науки. Да ја објасни со примери основната терминологија на множествата, функциите и релациите, основните операции како и нивната примена. Да ги запознае и применува основните начини на докажување и методите на математичката индукција. Да се запознае со основните својства на целите броеви и нивната примена.