Aim of the program: 

Целта на курсот е да студентите да се стекнат со вештини потребни за академско и техничко пишување и презентирање, со водење сметка за етиката и критичкото мислење. По завршување на курсот се очекува студентот да може да изработи квалитетни академски текстови (пасус, есеј, CV, формално писмо) на англиски и македонски јазик; да разликува помеѓу различни технички текстови (спецификација, елаборат, извештај, техничка документација) и да идентификува нивни делови; да одржи 15-минутна ефективна презентација на зададена тема на англиски јазик и да одговори на прашања поврзани со презентацијата; 

Accreditation: