Aim of the program: 

Целта на предметот е да го запознае студентот со основните концепти на објектно-ориентираното програмирање. За таа цел ќе бидат воведени концептите на објекти и класи, eнкапсулација, наследување и полиморфизам. Студентите ќе бидат запознаени и со хиерахијата на класи. Ќе се направат споредби на имплементациите на објектно-ориентираните концепти во различни програмски јазици.

По завршување на курсот студентот ќе ги разбира принципите на објектно-ориентираното програмирање и биде оспособен за развој на програми кои ги подржуваат овие принципи.