Aim of the program: 

Студентите да се запознаат со основните на Буловите алгебри и нивната улога и примена во информатичките технологии. Да ги совладаат основните техники на броење и истите да ги применува при решавање на практични задачи. Да научи да решава различни рекурентни равенки. Да се запознаат со матриците и нивната примена. Да ја научат основната терминологија од теоријата на графови и да ја применуваат при моделирање и решавање на практични проблеми од областа на компјутерските науки. 

Accreditation: