Aim of the program: 

Предметот е од подршка и во него се воведуваат поимите за интеграл кај функции од една променлива, функции од повеќе променливи, парцијални изводи и двојни интеграли.

Accreditation: