Aim of the program: 

Запознавање со основните податочни структури и алгоритми кои се понатаму неопходни за работа со бази на податоци како и за други апликации. Студентот ќе биде оспособен за користење и развој на структури и алгоритми со линеарни листи, стебла, графови како и и индекси за пребарување. Исто така ќе биде оспособен за имплемнтација на различните архетипи на алгоритми што се користат во практичната имплементација на многу софтверски решенија.