Aim of the program: 

Вовед во основните концепти на компјутерските мрежи. Студентот ќе се здобие со знаења поврзани со мрежната архитектура, мрежните протоколи и дизајн на мрежи. Студентот ќе се запознае со главните компоненти и апликации на TCP/IP свитата од протоколи.

Accreditation: