Aim of the program: 

Да се воведат основните концепти од веројатност и статистичко анализа со дискусија на примените во компјутерските науки. Да се оспособат студентите за успешно следење на стручните предмети во кои се применуваат елементи од теорија на веројатност и статистика.