Aim of the program: 

Оспособеност за користење на формалните модели на пресметливост како основа за теорија и пракса на програрамските јазици, компајлери, како и за пратење на повисок курс од теоријата на пресметливоста. Запознавање со јазици, регуларни и контекстно слободни јазици, конечни автомати и push down автомати, граматики и врската меѓу определен вид на автомати и јазици.