Aim of the program: 

Запознавање со основните елементи на и развој на кориснички интерфејси. Разбирање на основните типови на корисничка интеракција. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање на основните видови корисничка интеракција и принципите за нивно дизајнирање, и да може самостојно да развива интерактивни апликации со користење на програмски алатки следејќи ги научените принципи.