Aim of the program: 

Да им се овозможи на студентите на комјутерските науки вовед во вектори и матрици и нивната примена во апликации од областа на информатиката. Да се научат концептите и методите на линеарната алгебра и како истите можат да се применат при решавање на пресметковни проблеми кои се јавуваат во компјутерските науки.

По положувањето на предметот студентите треба да можат да направат стандардни операции со матрици, да решат и интерпретираат системи од линеарни равенки, да ги опижат основните својства на конечнодимензионални векторски простори и линеарните трансформации и да ја применуваат линеарната алгебра за моделирање и решавање на проблеми во компјутерските науки. 

Accreditation: