Aim of the program: 

Студентот ќе биде воведен во основните градбени блокови на модерните оперативни системи преку нивна конкретна реализација во Windows и UNIX-like системите.

Accreditation: