Aim of the program: 

Студентите ќе бидат запознаени со квантитативната теорија на информации и нејзината примена во надежни и ефикасни комуникациски системи. Дополнително ќе бидат запознаени со математичкиот модел на комунникацискиот систем.