Aim of the program: 

Овој предмет ќе го оспособи студентот со напредни позанавања за креирање и анализа на алгоритми имајќи ги предвид анпредните алгоритамски решенија потребни за напредни изучување на поглом број области од информатичката технологија.

Accreditation: