Aim of the program: 

Да се оспособат студентите да моделираат случајни процеси за реални ситуации. 

Accreditation: