Aim of the program: 

Со завршување на овој курс се очекува студентите да се запознаени со техниките за развивање на софтвер во напредна интегрирана развојна околина користејќи модерен објектно-ориентиран програмски јазик, дизајнирање на богати графички кориснички интерфејси и откривање и отстранување на грешки во истата.Се очекува студентите да бидат оспособени за развој на настански водени апликации, развој на графички кориснички интерфејси, напредни форми за внесување на податоци, кориснички дефинирани контроли и креирање на инсталациски пакети.