Aim of the program: 

Запознавање со структурата на 16 битни микропроцесори, интегрирани компоненти за поврзување со влезно/излезни уреди, програмирање со асемблер.

Познавање на основите на архитектурата и организацијата на микропроцесорите како и техниката на нивно програмирање. Сличности и разлики на микропроцесори со микроконтролери.