Aim of the program: 

Запознавање на студентот со основните концепти за работа со бази на податоци, начините на нивно моделирање и имплементирање, како и работа со прашалните јазици. Студентот ќе биде способен да моделира бази на податоци преку семантичко и релациско моделирање и процес на нормализација, ќе знае практично да го применува SQL стандардот за креирање, одржување и манипулација на релациските бази на податоци, ќе се здобие со воведни знаења за креирање на апликации на бази податоци. 

Accreditation: